علل کاهش میل جنسی در زنان

http://profitquery.com/share/?url=https://hirbodclinic.com/what-are-the-reasons-for-hypoactive-sexual-desire-disorder-in-women/

قهوه محرک جنسی زنان این داده‌ها نشان داد که سطح تستوسترون سه هفته پس از سرکوب جنسی بالاتر از سه هفته پیش از آن بود. در تحقیقی که سال ۲۰۰۷ بر روی موش‌های صحرایی صورت گرفت پژوهشگران دریافتند که تعداد گیرنده‌های